Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1854 - ben ismét folyt a magyar vértanúk vére....és ma ki említi meg dicső nevüket?

2016.03.10

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK


Makk-féle összeesküvés néven ismert az a mozgalom, amelyet Makk József szervezett, Kossuth Lajos nevében és felhatalmazásával, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc folytatása gyanánt a Habsburg-uralom ellen.

Előzmények
Az 1848-as forradalom leverése után a magyar táradalomban tovább élt a remény, hogy a szabadságharc külföldi segítséggel újrakezdhető. Ez a remény segített abban, hogy az elnyomást el tudják viselni, de külpolitikai szempontból nem volt reális alapja. Ennek ellenére a magyarság várta egyrészt az angol, francia, esetleg török segítséget, Kossuth és Bem visszatérését.
Makk József tüzér ezredes vállalkozott az erdélyi fegyveres felkelés megszervezésére. 1851-ben Makk kiment Törökországba Kossuthhoz és együtt kidolgozták a felkelés tervét. 1851. június 25-én Kossuth írásos meghatalmazást adott Makknak a mozgalom előkészítésére. A felhatalmazás kiterjedt a hadsereg újjászervezésére, a fegyverek és hadi felszerelések beszerzésére is. A mozgalom célja a magyarországi Habsburg-uralom megdöntése, illetve Magyarország függetlenségének kivívása volt, és ehhez a törvényes alapot az 1849. április 14-ei trónfosztás képezte. A mozgalom célkitűzései több változatban eljutottak Magyarországra, de mivel a függetlenség ügyét nem kapcsolták össze a társadalmi átalakulás továbbvitelének szükségességével és a nemzetiségi kérdést is csak felemás módon kívánták rendezni, ezért nem voltak alkalmasak a felkeléshez szükséges széles tömegbázis megteremtésére.
A szervezkedés központja Bukarestben volt, Nagy József szabómester házában. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a román forradalmárokkal. A mozgalom előkészítésébe Makk az 1848-as forradalomból ismert emberei közül azokat vonta be, aki beszéltek románul:
- Figyelmessy Fülöp, Rózsafy Mátyás, Szarka László, Borza Áron és Hajnal Róza.

Szervezet
Az összeesküvés szervezete – Giuseppe Mazzini olaszországi szervezkedésének mintájára – az „évszakrendszert” alkalmazta.
Az ország területét 12 részre osztották, ezeknek a vezetői voltak a „hónapok”. Ezek megszervezték a területükön a „hetek” (azaz megyék) kialakítását és így tovább lefelé a napokat (községek), órákat, sőt perceket és másodperceket. A szervezeten belül mindenki csak a felettesét ismerte. A szervezet tagjai nem gyűltek össze nagyobb csoportban, kizárólag csak négyszemközt érintkezhettek egymással. Az összeesküvés tagjai szinte kizárólag közép- és kisnemesek, városi kispolgárok és értelmiségi foglalkozásúak voltak; a tömegbázis jószerivel hiányzott.
A szervezkedés közvetlen célja az volt, hogy felfegyverezzenek néhány ezer embert a hegyek között, akik majd zaklatják a császári hatóságokat. A következő lépés a közigazgatás ellenőrzésének megszerzése illetve kormányalakítás lett volna. A szervezők a legeredményesebbek a „11. hónap”, azaz a Székelyföld területén voltak, amelynek élén Török János marosvásárhelyi tanár állt. A másik két erdélyi hónapban – a magyar többségű vármegyéket összefogó „10. hónapban” és a szászföldi „12. hónapban” – a szervezkedés még csak megkezdődött, amikor a rendőrség már megkezdte a letartóztatásokat.

A mozgalom vége
A mozgalomba azonban sikerült beépülnie egy osztrák kémnek: Bíró Mihály, aki Török János egyik legközelebbi munkatársa volt, Ignatz A. néven értesítéseket küldött Heydte bárónak, az osztrák hadsereg székelyudvarhelyi körzetparancsnokának. Bíró, aki 1849-ben fogságba esett, annak köszönhette gyors kiszabadulását, hogy bécsi ügynökké vált.
1851 őszén átadta az osztrákoknak az emigrációban tartózkodó vezérektől érkezett utasításokat, a szervezet levelezését és rejtjelkulcsát. Az árulás következményeképpen 1851 szilveszterén házkutatást tartottak Makk bukaresti titkos székhelyén. Az ezredest a házigazda Nagy József lélekjelenlétének köszönhetően nem tudták letartóztatni, de iratai a császári hatóság kezébe kerültek és ezeknek alapján megkezdődött a szervezet módszeres felgöngyölítése. 1852. január 24-én éjjel letartóztattak körülbelül hatvan mozgalmárt, köztük három nőt, és a nagyszebeni fogházba szállították őket. A külföldre menekült Makk eközben Erdélybe küldte Váradi József volt honvéd főhadnagyot, azzal a feladattal, hogy újból építse ki a hálózatot és – tekintettel a várhatóan kirobbanó orosz-török háborúra – gyorsítsa meg a fegyveres felkelés előkészületeit. A várt tömeges csatlakozás azonban elmaradt, Váradi csak egy nagyon kis létszámú csapatot tudott felfegyverezni, amelynek a lakosság passzív magatartása miatt még az élelmezés is gondot okozott. Az osztrák hatóságok így a szabadcsapat tagjainak nagy részét komolyabb erőfeszítés nélkül el tudták fogni és 1854. február 14-én Váradi Józsefet is kézre tudták keríteni.

A székely vértanúk

A székely vértanúk emlékműve a marosvásárhelyi
Postaréten, 1875
 
Megemlékezés a székely vértanúk emlékművénél -
2010. március 15-én

A letartóztatottak kihallgatása két éven át tartott, majd következett a megtorlás. Az összeesküvés vezetőit felakasztották, a többi résztvevőre 5-18 évi várfogságot szabtak ki.

Kivégzettek:
- 1854. március 10-én Marosvásárhelyen: Gálffy Mihály (Udvarhelyszék főparancsnoka), Horváth Károly (Háromszék főparancsnoka), (Bágyi) Török János (Marosszék főparancsnoka) - 1854. április 29-én Sepsiszentgyörgyön: Bartalis Ferenc, Gálffy sógora; Váradi József (honvéd)
- Marosvásárhelyen végezték ki a Váradi-szabadcsapat két tagját, Bertalan László és Benedek Dániel földműveseket
a halálos ítélet kegyelemből vasban letöltendő várfogságra változtatva:
- 18 év: Boér Antal földbirtokos, Dobolyi Sándor ügyvéd
- 15 év: Andrási Rafael ferencrendi gvardián, Beregszászi Imre földbirtokos, Kese Elek földbirtokos, Magos Ernő ügyvéd, Nagy József iparos, Tompa Lajos ügyvéd
- 12 év: Bereczki Sándor földbirtokos, Bitali Mihály református lelkész, Dáné Károly nevelő, Finna János földbirtokos, Hajnal Róza, Lengyel Ádám földbirtokos, Lőrinczi Mihály ügyvéd, - Marosi János földbirtokos, Minorics Károly polgár, Török Jánosné, Varga Zsigmond földbirtokos
- 10 év: Árkosi Mózes unitárius lelkész, Bányai Antal ügyvéd, Bedő Sándor földbirtokos, Beke Dénes unitárius lelkész, Boncza Imre földbirtokos, Dózsa Sándor földbirtokos, Elekes József földbirtokos, Gaál Antal földbirtokos, Jakó Antal református lelkész, özvegy Kenderessy Elekné, Lugosi József kormányszéki hivatalnok, Szabó Lajos földbirtokos, Tilcs János könyvkereskedő
- 8 év: Benedek Mihály földbirtokos, Boér János földbirtokos, Donáth Pál földbirtokos, Makkai András református iskolamester, Pálfi Mózes katolikus lelkész, Solymosi István református lelkész, Veress József tordai főjegyző
- 6 év: Soófalvi József unitárius rektor
- 5 év: Deák Farkas hittan hallgató, Horváth Gáspár hittan hallgató, Molnár József gazdatiszt, Nagy Dani hittan hallgató, Palkó József református lelkész, Papp János ügyvéd,

A marosvásárhelyi kivégzés színterén, a Postaréten 1875-ben emlékművet avattak fel; az emlékbeszédet Orbán Balázs tartotta, feliratát Jókai írta.

Források
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Székely vértanúk 1854. Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Károlyi Dénes. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó. 1975.
Erdély története. III. kötet. Szerk. Szász Zoltán. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 9630548860

További információk
- 150 éve végezték ki a székely vértanúkat. Erdélyi Napló, (2004. márc. 9.)
- A marosvásárhelyi emlékmű

Kapcsolódó szócikkek
- Erdély Erdély-portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap

Kategória:
- 1848–49-es forradalom és szabadságharc
- Összeesküvés

wikipedia

Makk József (tüzér) Makk József (1848-ig Mack, Buda, 1810 körül – Észak-Karolina, USA, 1868. augusztus 27.) magyar tüzérezredes az 1848-49-es szabadságharcban. A magyar, az olasz és az amerikai szabadságért harcolt.

Élete
Előbb a császári ausztriai hadseregben szolgált az ötödik tüzérezredben mint tüzéraltiszt Pesten. Mivel Galíciában a lengyel fölkelés alkalmával a népre lőni nem akart, 18 évig maradt bombászkari tüzér, és a tüzér-iskolában alkalmazták.
1848-ban a magyar kormány megalakulásakor azonnal felajánlotta szolgálatát;
- 1848. június 19-én kinevezték hadnagynak és még osztrák katonai egyenruhában lóháton a pesti Újépületben tanította és gyakoroltatta a honvéd-tüzéreket. Részt vett 1848. szeptember 28-án a pákozdi csatában, ahol tüzérei döntötték el az ütközetet, ezért Móga János a helyszínen századossá nevezte ki. Legnagyobb dicséretet Velencénél aratta: amikor egy Makk által irányzott ágyúlövéssel Jellecsics adjutánsának jobb lábát ellőtték, Jellacsics azt mondta tüzéreinkről, hogy ezek francia tüzérek, olyan jól lőnek. Schwechatnál Makk őrnagy lett.
1849-ben Kossuth a gyenge Majthényi István báró komáromi várparancsnok helyett Török Ignácot nevezte ki várparancsnoknak, mellé adván Makkot mint tüzérfőparancsnokot. 1849. január 1-jén kiadta Pesten rövid proklamációját és álruhában február elején jutott be a várba s megindította a Komáromi Értesítő című napilapot, amely barátja Rózsafy Mátyás szerkesztésében orgánuma volt. Itt közölte lelkesítő cikkeit, amelyekkel a honvédség szeretetét csakhamar megnyerte; azonban a felsőbb körökben sok ellensége támadt, áskálódtak ellene, végül a március 31-ei ostrom alkalmával árulással vádolták és Puky Miklós kormánybiztos elzáratta
Kossuth minden felszólalása ellenére is (aki alezredessé, majd ezredessé nevezte ki), fogva maradt augusztus 23-áig.
Makk szabadon engedése után a várban maradt és részt vett a Klapka elleni összeesküvésben. A kapituláció alkalmával nőül vette a budai származású Peter Alojziát (ez nem követte őt külföldre, de ő volt az első, ki a honvédalapból segélyben részesült 1867-ben). Makk azután Erdélyben akart összeesküvést szőni s az országot föllázítani (felhívását a székelyekhez Makk eredeti kéziratából közli a Hazánk II. 1884. 206. l.), de elfogták, majd kiszabadulván 1851-ben Kiutahiában Kossuthtól «Felhatalmazást» nyert, mellyel ismét Erdélybe jött, de csak néhány emberre hozott szerencsétlenséget. (Lásd: Makk-féle összeesküvés).
Makk, Rózsaffy és Thaly Zsigmond is Londonba kerültek, Mack innen az Egyesült Államokba ment, majd visszajött harcolni az olasz szabadságért a Magyar Légióba. A villafrancai béke után visszatért Amerikába, s mint tüzér kapitány vett részt az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán. (50. éve körül járt már ekkor, nehezebben vették fel, mert már öregnek számított.)
Rózsafy Mátyással szomszédos volt a farmjuk, ott is halt meg Rózsafy Mátyás karjai közt sárgalázban 1868. augusztus 27-én Észak-Karolinában.

Proklamációja
- Mack Józsefnek Nyílt levele az ideiglenes hadügyminiszter úrhoz. Felhívás valamennyi katonai tehetséghez, kik e haza fiai rangkülönbség nélkül. Felhívás Budapest nemzetőreihez. Kérelem tisztelt elöljáróim, bajtársaim s a cs. kir. tüzérhad valamennyi tagjához. Pest (1848), ívrét egy levélen. (Németül is u. ott.)

Forrás
- Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái VIII. (Löbl–Minnich). Budapest: Hornyánszky. 1902. Online hozzáférés

További információk
- A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
- Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Zrínyi Katonai Kiadó, 1987.; 3. átdolg., jav. kiad. Bp., Heraldika Kiadó, 2000.
- Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969. ill.
- Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-.
- Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
- Hadtudomány
- Hadtudományportál
- Történelem
- Történelemportál

Kategória:
- Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fontosabb alakjai
- Magyar katonák
- Budaiak
- Emigráns magyarok
- Olasz katonák
- Amerikai katonák
- Az amerikai polgárháború
- 1810-ben született személyek
- 1868-ban elhunyt személyek

wikipédia
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.